ยูท่า 10 (multi elements)
แบบกระสอบขนาด 25 กิโลกรัม
ยี่ห้อ : เทพวัฒนา
รายละเอียดสินค้า : –
การใช้งาน :